VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thứ hai, 12 Tháng 5 2014 04:30
PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
Share on Facebook

 

LOẠI VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

HIỆU LỰC

LUẬT

60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2006

23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2013

NGHỊ ĐỊNH

43/2010NĐ-CP

Nghị định 43/2010NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp

Còn hiệu lực

39/2007/NĐ-CP

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về cá nhân hoạt động thương mại một các độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Còn hiệu lực

102/2010/NĐ-CP

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Còn hiệu lực

58/2012/NĐ-CP

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

Còn hiệu lực

59/2011/NĐ-CP

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Còn hiệu lực

193/2013/NĐ-CP

Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/ 2013 hướng dẫn một số điều của Luật hợp tác xã

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

14/2010/TT-BKH

Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP

Còn hiệu lực