VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thứ hai, 12 Tháng 5 2014 04:04
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Share on Facebook

LOẠI VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

HIỆU LỰC

BỘ LUẬT

10/2012/QH13

Bộ luật lao động

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

34/2008/NĐ-CP

 

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hết hiệu lực

41/2013/NĐ-CP

Nghị định số 41/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Còn hiệu lực

43/2013/NĐ-CP

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Còn hiệu lực

44/2013/NĐ-CP

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Còn hiệu lực

45/2013/NĐ-CP

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Còn hiệu lực

46/2013/NĐ-CP

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

Còn hiệu lực

49/2013/ND-CP

Nghị định số 49/2013/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Còn hiệu lực

55/2013/ND-CP

Nghị định số 55/2013/ND-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Còn hiệu lực

60/2013/ND-CP

Nghị định số 60/2013/ND-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Còn hiệu lực

11/2008/NĐ-CP

Nghị định 11/2008/NĐ-CP về bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

 

Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Còn hiệu lực